ISPIROVÁNO POSLEDNÍ VEČEŘÍ PÁNĚ

ROTUNDA APOŠTOLŮ

  • Sklepní rotunda je inspirovaná Poslední večeří Páně a zdobená sochami všech dvanácti apoštolů, kteří jsou vyobrazeni nejen s pohárem vína, ale také s atributy, připomínajícími jejich smrt.
  • Vstup do rotundy je po sedmi schodech hříchů a sedmi schodech ctností, které symbolizují lidský život a jeho proměny.
  • Rotunda je určena pro komorní akce. Její kapacita je přibližně 12 osob.

Vítejte v Rotundě apoštolů

Rotunda apoštolů byla vybudována během rekonstrukce Sklepů Mařatice v roce 2019, aby vzdala hold vínu a jeho významu v životě každého křesťana.

Málokdo si dnes uvědomuje, jak mimořádné pocty se dostalo vínu během pozemského života Ježíše Krista a jak důležitou roli sehrává v Bibli a jednotlivých evangeliích. Víno bylo nejen úplně prvním zázrakem, který Kristus vykonal při návštěvě svatby v Káně Galilejské, ale stalo se také symbolem Kristovy krve, která se prolévá za nás všechny na odpuštění hříchů.

PROMĚNĚNÍ VODY VE VÍNO

Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli." Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. (Jan 2:1-11)

POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce." Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. (Matouš 26:26-30)

Rotundu apoštolů zdobí sochy všech dvanácti apoštolů, kterými jsou: Šimon, Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub - syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský. Každý z nich má v ruce pohár vína, jako připomínku Poslední večeře Páně. V druhé ruce svírá atribut, který připomíná jeho smrt. Nad všemi apoštoly se pak vznáší postava umučeného Ježíše Krista.

Nežli vstoupíte do Rotundy apoštolů, musíte nejdříve projít po sedmero schodech hříchů a sedmero schodech ctností. Tato malá pouť symbolizuje cestu lidského života, při které je každý z nás nejdříve pokoušen hříchy, aby po jejich překonání mohl vystoupat ke ctnostem. A poselství je ukryto také v cestě opačným směrem, která má připomenout, jak lehké je od ctností opět sestoupit k hříchům.

Proto pozvedněte poháry a připijte si na život, lásku, naději i dědictví otců, které nám bylo svěřeno, abychom jej ochránili, zvelebili a předali dalším generacím.